Mạch mở đèn đường

PHẦN I. PHẦN LÝ THUYẾT LIÊN QUAN MẠCH TỰ ĐỘNG MỞ ĐÈN ĐƯỜNG KHI TRỜI TỐI

 trang 1


      1. Điện trở

trang 1


            1.1 Hình dạng ký hiệu và đơn vị

trang 1


                  1.1.1 Hình dạng điện trở

trang 1


                  1.1.2 Ký hiệu điện trở

trang 1


                  1.1.3 Đơn vị điện trở

trang 2


            1.2 Cách đọc trị số điện.

trang 2


            1.3 Chức năng

trang 3


      2. Biến trở

trang 3


            Hình dạng của biến trở

trang 3


      3. Quang trở

trang 4


            Hình dạng quang trở

trang 4


      4. Tụ điện

trang 4


            4.1 Cấu tạo

trang 4


            4.2 Hình dạng, ký hiệu và đơn vị

trang 4


4.2.1 Hình dạng tụ điện

trang 5


4.2.2 Ký hiệu tụ điện

trang 5


4.2.3 Đơn vị tụ điện

trang 5


4.2.4 Sự dẫn điện của tụ

trang 5


      5. Diode

trang 6


            5.1 Cấu tạo

trang 6


            5.2 Hình dạng, ký hiệu diode

trang 6


5.2.1 Hình dạng diode

trang 7


5.2.2 Ký hiệu diode

trang 7


5.3 Nguyên lý hoạt động

trang 7


5.3.1 Phân cực thuận

trang 7


5.3.2 Phân cực nghịch

trang 8


      6. Transistor

trang 8


            6.1 Cấu tạo

trang 8


            6.2 Hình dạng ký hiệu transistor

trang 9


6.2.1 Hình dạng

trang 9


6.2.2 Ký hiệu

trang 9


            6.3 Nguyên lý hoạt động

trang 10


      7. LED

trang 10


            7.1 Cấu tạo

trang 10


            7.2 Hình dạng, ký hiệu

trang 10


7.2.1  Hình dạng

trang 11


7.2.2 Ký hiệu

trang 11


      8. Số đếm và nhị phân

trang 11


            8.1 Số đếm

trang 11


8.1.1 Số nhị phân

trang 11


8.1.2 Bát phân

trang 11


            8.2 Mã nhị phân

trang 12


      9. Đại số Boole và logic

trang 12


            9.1 Đại số BOOLE

trang 12


9.1.1. Định nghĩa

trang 12


9.1.2. Các công thức

trang 12


            9.2 Các cổng LOGIC

trang 13


9.2.1 Cổng EXNOR

trang 13


9.2.2 Cổng OR

trang 13


      10. Sơ đồ chân của IC555, 4017, 4027

trang 14


            10.1 Chân IC555

trang 14


            10.2 Chân IC4017

trang 14


            10.3 Chân IC4027

trang 14


 

 


PHẦN II. THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH TỰ ĐỘNG MỞ ĐÈN ĐƯỜNG KHI TRỜI TỐI

trang 15


      1. Phần thiết kế mạch tự động mở đèn khi trời tối

trang 15


            1.1 Sơ đồ khối

trang 15


            1.2 Sơ đồ nguyên lý

trang 16


            1.3 Giải thích sơ đồ khối

trang 16


1.3.1 Khối nhận ánh sáng

trang 16


1.3.2 Khối đếm DELAY

trang 17


1.3.3 Khối chuẩn điều chế

trang 17


1.3.4 Khối so sánh

trang 18


1.3.5 Khối đèn

trang 18


            1.4 Nguyên lý hoạt động

trang 19


      2. Phần thi công mạch tự động mở đèn khi trời tối 

trang 21


 

 


PHẦN III. PHẦN KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

trang 25


1. Kết luận

trang 25


2. Hướng phát triển

trang 25


Tài liệu tham khảo

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.