Chuyển đổi các Flip Flop

Dưới đây là các mạch , sơ đồ logic, bảng sự thật của các chuyển đổi Flip Flop.

Chuyển đổi các Flip Flop

·        Flip Flop RS sang Flip Flop JK

J và K sẽ là ngõ vào bên ngoài cho S và R. Như được hiển thị trong sơ đồ logic bên dưới, S và R sẽ là đầu ra của mạch tổ hợp.

Dưới đây là bảng sự thật. Trạng thái hiện tại được kí hiệu bằng Qp và Qp + 1 là trạng thái tiếp theo thu được khi kích xung cho ngõ vào J và K.

Đối với hai ngõ vào J và K, sẽ có 8 tổ hợp có thể có. Đối với mỗi tổ hợp của J, K và Qp, ta sẽ có các trạng thái Qp + 1 tương ứng. Qp + 1 là các giá trị tiếp theo đạt được bằng cách kích xung cho FF JK sau giá trị của Qp. Bảng sự thật biểu diễn viết các giá trị của S và R cần thiết để nhận từng Qp + 1 từ Qp tương ứng. Đó là các giá trị của S và R được yêu cầu để thay đổi trạng thái của flip flop từ Qp sang Qp + 1.

·        Flip Flop JK sang Flip Flop RS

Đây là quá trình chuyển đổi ngược lại từ chuyển đổi đã nêu ở trên. S và R sẽ là đầu vào bên ngoài cho J và K. Như thể hiện trong sơ đồ logic bên dưới, J và K sẽ là đầu ra của mạch tổ hợp. Do đó, các giá trị của J và K phải được lấy theo S, R và Qp. Sơ đồ logic được hiển thị dưới đây.

Một bảng sự thật bao gồm S, R, Qp, Qp + 1, J và K. Đối với hai đầu vào R và S tạo ra 8 tổ hợp. Đối với mỗi tổ hợp, các đầu ra Qp + 1 tương ứng được tìm thấy. Khi R=1 và S=1 thì mạch không cho phép lật. Do đó, các kết quả đầu ra được coi là không hợp lệ và các giá trị J và K là các giá trị không cần phải quan tâm.

 

 

 

·        Flip Flop RS sang Flip Flop D

Như trong hình, S và R là đầu vào của flip flop và D là đầu vào bên ngoài của flip flop. Sơ đồ logic, bảng sự thật và bìa K được hiển thị bên dưới.

Module điện tử 932*50

·        Flip Flop D sang Flip Flop RS

D là đầu vào thực tế của flip flop và S và R là các đầu vào bên ngoài.  Tạo ra 8 tổ hợp có thể có được từ các đầu vào bên ngoài S, R và Qp. Tuy nhiên khi S = 1 và R = 1 là không hợp lệ và các giá trị của Qp + 1 và D là các giá trị không cần quan tâm. Sơ đồ logic hiển thị chuyển đổi từ D sang SR và bìa K được hiển thị bên dưới.

·        Flip Flop JK sang Flip Flop T

J và K là các đầu vào thực tế của flip flop và T được lấy làm đầu vào bên ngoài để chuyển đổi. Tạo ra 4 tổ hợp giữa T và Qp. J và K được thể hiện dưới dạng T và Qp. Bảng chuyển đổi, bìa  K và sơ đồ logic được đưa ra dưới đây.

 

·        Flip Flop JK sang Flip Flop D

D là đầu vào bên ngoài và J và K là đầu vào thực tế của flip flop tạo ra 4 tổ hợp . J và K được thể hiện dưới dạng D và Qp. Bảng sư thật, bìa K cho J và K theo D và Qp, và sơ đồ logic sẽ được biểu diễn dưới đây

 

·        Flip Flop D sang Flip Flop JK

Trong chuyển đổi này, D là đầu vào thực tế cho flip flop và J và K là đầu vào bên ngoài. J, K và Qp tạo ra 8 tổ hợp có thể, như được hiển thị trong bảng sự thật bên dưới. D được thể hiện dưới dạng J, K và Qp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.