Bảng mã lỗi AC Spindle Drive Fanuc thường gặp phải

Dưới đây là thông tin đầy đủ bảng mã lỗi AC Spindle Drive Fanuc đời thấp thường hay gặp phải mà trong quá trình sửa chữa, bảo trì cần dựa vào bảng mã lỗi này để phát hiện ra xem bộ Spindle Drive bị lỗi ở đâu còn tìm hướng khắc phục

Mã lỗi AC Spindle Fanuc đời A06B-6052-Hxxx

Mã lỗiLed DisplayÝ nghĩa mã lỗi
8421

1

oMotor Overheat

2

oSpeed deviates from commanded speed

3

ooRegenerative fault

6

ooExcess Motor Speed Analog

7

oooExcess Motor Speed Digital

8

oVoltage higher than specified

9

ooRadiator for power semiconductor overheat

10

oo+15Volt Supply is low

11

oooDC Link voltage is high

12

ooDC Link current is high

13

oooCPU and peripheral parts are defective

14

oooROM is defective

Mã lỗi AC Spindle Fanuc đời A06B-6044-Hxxx

Mã lỗiLed Display Ý nghĩa mã lỗi
8421
1oMotor Overheat
2oSpeed deviates from commanded speed
3ooFuse F7in DC link is blown out.
4oFuses F1,F2,F3 for AC input blown out.
5ooFuses AF2 or AF3 on PCB are blown out.
6ooExcess Motor Speed Analog
7oooExcess Motor Speed Digital
8oVoltage higher than specified (24v)
9ooRadiator for power semiconductor overheat
10oo+15Volt Supply is low
11oooDC Link voltage is high
12ooDC Link current is high
13oooCPU and peripheral parts are defective
14oooROM is defective
15ooooOption circuit fault.

Mã lỗi AC Spindle Fanuc đời A06B-6055-Hxxx

Mã lỗi Ý nghĩa mã lỗi
AL-01Motor Overheated
AL-02Speed deviates from commanded speed
AL-03Fuse F7in DC link is blown out.
AL-04Fuses F1,F2,F3 for AC input blown out.
AL-06Excess Motor Speed Analog
AL-07Excess Motor Speed Digital
AL-08Voltage higher than specified (24v)
AL-09Radiator for power semiconductor overheat
AL-10+15v power supply is abnormally low
AL-11DC Link voltage is high
AL-12DC Link current is high
AL-13Data memory for CPU abnormal
AL-16RAM in NVRAM is abnormal
AL-17ROM in NVRAM is abnormal
AL-18Check sum alarm of ROM
AL-19Excessive alarm of U phase current detection circuit offset
AL-20Excessive alarm of V phase current detection circuit offset
AL-21Excessive alarm of velocity command circuit offset.
AL-22Excessive alarm of velocity detection circuit offset.
AL-23Excessive alarm of ER circuit offset.
AL-14ROM is abnormal
AL-15Spindle selection control circuit is abnormal.

Mã lỗi AC Spindle Fanuc đời A06B-6059-Hxxx Model 1S thru 3S

Mã lỗi Ý nghĩa mã lỗi
AL-01Motor Overheat
AL-02Speed deviates from commanded speed
AL-0324v Fuse is blown. (before PCB edition 09A)
AL-04
AL-05
AL-06Excess Motor Speed Analog
AL-07Excess Motor Speed Digital
AL-08Over voltage
AL-09Overheat of radiator
AL-10Low voltage of input power.
AL-11Excessive high voltage of DC link
AL-12Abnormal current of DC link
AL-13-15
AL-16-23Defective arithmetic circuit and peripheral circuit
No indicationDefective ROM

Mã lỗi AC Spindle Fanuc đời A06B-6059-Hxxx Model 6S-26S

Mã lỗi Ý nghĩa mã lỗi
AL-01Motor Overheat
AL-02Speed deviates from commanded speed
AL-0324v Fuse is blown. (before PCB edition 09A)
AL-04Open phase of input power.
AL-05
AL-06Excess Motor Speed Analog
AL-07Excess Motor Speed Digital
AL-08Over voltage
AL-09Overheat of radiator
AL-10Low voltage of input power.
AL-11Excessive high voltage of DC link
AL-12Abnormal current of DC link
AL-13Defective arithmetic circuit
AL-14Defective ROM
AL-15Defective optional circuit.
AL-16-23Defective arithmetic circuit and peripheral circuit
No indicationDefective ROM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.